Säätiö- ja yhdistysoikeus sääntelee säätiöiden ja yhdistysten toimintaa

Säätiöt ja yhdistykset ovat tärkeitä toimijoita yhteiskunnassa. Ne tukevat yleishyödyllisiä palveluja, kuten kulttuuri- ja urheilutoimintaa sekä sosiaalista toimintaa. Mutta mitä ovat säätiöt ja yhdistykset, ja mitä oikeuksia ja velvollisuuksia niiden pyörittämiseen liittyy? Tässä blogissa aiheena on säätiö- ja yhdistysoikeus.

Mikä on säätiö?

Säätiö on itsenäinen oikeushenkilö, joka voi perustaa yksityiset ja julkiset tahot. Säätiöt perustetaan pääsääntöisesti yleishyödyllistä tarkoitusta varten. Säätiön tarkoituksena ei ole liiketoiminnan harjoittaminen eikä taloudellisen edun tuottaminen perustajien lähipiiriin kuuluvalle henkilölle. Säätiön tehtävänä voi olla myös tieteellinen tutkimustyö tai opetus- ja kasvatustyö. Säätiö on perustamisestaan lähtien itsenäinen oikeushenkilö, ja se on voittoa tavoittelematon yhdistys. Säätiön toimintaa määrittää säätiö- ja yhdistysoikeus.

Mikä on yhdistys?

Yhdistys on yhteisömuoto, joka on perustettu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdistys perustetaan yleisesti kulttuuri-, urheilu- tai vapaa-ajan toimintaa varten. Yhdistys on oikeushenkilö ja sen tarkoituksena on saavuttaa yhteiset tavoitteet jäsentensä kautta. Jäseneksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen päämäärästä kiinnostuneet henkilöt. Jäsenet valitsevat yhdistyksen johto- ja hallintoelimet, joiden avulla toimintaa järjestetään. Yhdistyksen voi perustaa kuka tahansa ja silloin, kun yhdistys rekisteröidään, sitä koskee yhdistyslaki.

Mitä velvollisuuksia säätiön ja yhdistyksen toimintaan kuuluu?

Säätiöllä ja yhdistyksellä on velvollisuuksia, joita ne joutuvat noudattamaan. Yhteisöjen on esimerkiksi noudatettava laillisia säännöksiä, verolakeja, kirjanpitoa koskevia säädöksiä, sekä huolehdittava, että toiminta vastaa kaikin puolin säänneltyjä periaatteita. Lisäksi säätiön ja yhdistyksen hallintoelinten on huolehdittava siitä, että toiminta on avointa ja läpinäkyvää.

Yhdistysten ja säätiöiden merkitys

Ihmisten aktiivinen osallistuminen yhdistystoimintaan on erittäin tärkeää yhteiskunnallisesti. Säätiöt ja yhdistykset tarjoavat paikan ihmisille tulla yhteen ja tavoitella yhteisiä tavoitteita. Ne voivat tarjota yhteiskunnan kannalta tärkeitä palveluita, jotka eivät muuten olisi mahdollisia. Yhdistykset ja säätiöt tarjoavat myös mahdollisuuden kehittää taitoja ja persoonallisuutta, sekä oppia uusia asioita.

Säätiöt ja yhdistykset ovat tärkeä osa yhteiskuntaa. Ne tarjoavat monia yhteiskunnan kannalta tärkeitä palveluita ja edistävät ihmisten aktiivista osallistumista paikalliseen toimintaan ja yhteiskunnan toimintaan. Näiden yhteisöjen perustaminen on suhteellisen helppoa, mutta niiden toiminta vaatii noudattamaan niille säädettyjä laillisia velvoitteita. Säätiö- ja yhdistysoikeuden palvelut tarjoaa asiantunteva lakitoimisto. 

jaa